Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej jednak niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W praktyce większość prosumentów otrzyma zatem maksymalne dofinansowanie w wysokości 5 tys. zł, bo instalacje fotowoltaiczne kosztują zwykle ponad 10 tys. zł. 

Kto może skorzystać?

Z dotacji mogą skorzystać jedynie osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z  wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Wsparcie dotyczy mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez co najmniej 3 lata od dnia wypłaty dofinansowania.

Zwiększenie mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie kwalifikuje się do dotacji!

Warunki dofinansowania:

 • Maksymalna wysokość dotacji to 5 000 zł, nie przekraczając poziomu 50% kosztów kwalifikowanych.
 • Dofinansowanie dla mikroinstalacji o mocy od 2 kW do 10 kW – projekt nie dotyczy rozbudowy już istniejącej instalacji.
 • Dofinansowanie dla realizacji od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).
 • Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”.
 • Dotację z programu można łączyć z ulgą termomodernizacyjną, w ramach której można odpisywać od podatku dochodowego (PIT) instalacje fotowoltaiczne o wartości do 53 tys. zł. Kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o otrzymaną dotację (np. 53 tys. - 5 tys. = 48 tys. zł do odliczenia).
 • Nabór kolejnych wniosków już ruszył na rok 2020
  Program został zaplanowany na lata 2019-2025 lub do wyczerpania alokacji w wysokości 1 mld zł.
 • Beneficjent musi wyrazić zgodę na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w okresie 3 lat licząc od dnia wypłaty dofinansowania.
 • Informacji o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Potrzebne dokumenty:

 • oryginał wniosku o dofinansowanie, wypełniony komputerowo lub własnoręcznie, ale drukowanymi literami i niebieskim lub czarnym długopisem. KONIECZNIE własnoręcznie podpisany przez składającego wniosek.
 • cztery załączniki:
  1. Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”.
  2. Dowód zapłaty faktury/Oświadczenie o dokonanej zapłacie.
  3. Zaświadczenie OSD (operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej), do którego sieci przyłączona jest mikroinstalacja fotowoltaiczna - musi zostać podbite przez OSD (czyli dawny zakład energetyczny). Uwaga: OSD nie należy mylić ze sprzedawcą energii. Największymi OSD w Polsce są: PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator i Energa Operator.
  4. Podpisana klauzula informacyjna dla wnioskodawców Programu priorytetowego "Mój Prąd" w związku z RODO.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.